Komplexnosť služieb

Pri využití pravidelných upratovacích prác má zákazník možnosť výberu periodicity jednotlivých úkonov. Bohaté skúsenosti, kvalitné technické vybavenie, odbornosť, technická vyspelosť a kontrolná činnosť, to sú základné atribúty, ktoré dávajú záruku kvality poskytovaných služieb. Naším cieľom je vždy vyhovieť požiadavkám zákazníka a systémovo zaistiť aj ostatné služby majúce priamu súvislosť s denným upratovaním.

Prednosťou firmy oproti iným firmám s podobným zameraním je to, že je partnerom svetoznámych zn. Kärcher, Numatic, Lavor a Sprintus, ktorých výrobky má vo svojom strojnom vybavení, zároveň ich predávame a máme vlastný servis a skladové zásoby náhradných dielov, ktoré je možné vymeniť, a tak zabezpečiť stálu prevádzku týchto strojných zariadení.

Cena, kvalita, flexibilita a schopnosť zabezpečiť okamžitú náhradu za pracovníkov počas dovoleniek, práceneschopnosti a plnenie požiadaviek odberateľa akéhokoľvek druhu čistiacich a upratovacích prác, ktorú sme preukázali počas rokov našej existencie, nám dopomohli ku kvalitnému vykonávaniu upratovacích a čistiacich prác.

Ide nám predovšetkým o:

 • spokojnosť zákazníka
 • neustále zavádzanie nových technológií a skvalitňovanie vykonávaných služieb
 • riadenie a kontrola pri výkone služieb, ktoré zabezpečia predchádzanie nespokojnosti zákazníka
 • používanie najnovších technológií upratovania, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu 


Snahou firmy je zabezpečiť kvalifikované a profesionálne poskytovanie služby, ktoré prinesie spokojnosť obom zmluvným stranám.

Rozsah pôsobnosti

 • Kompletné Upratovanie domov, bytov, kancelárií, výrobných a priemyselných hál, prevádzok a stavieb.
 • Vysávanie dopravných prostriedkov, čistenie interiéru áut osobných, nákladných a autobusov.
 • Generálne upratovanie po maliarskych a stavebných prácach pred odovzdaním priestorov. 
 • Čistiace práce po záplavách. 
 • Umývanie okien, sklenených výkladov, sklobetónových stien, svietidiel, radiátorov, pranie záclon v priestoroch pravidelne upratovaných organizácií. 
 • Umývanie podláh ručne alebo podlahovým strojom. 
 • Ošetrovanie podláh voskami, polymér, kryštalizácia podláh. 
 • Čistenie WC, pisoárov, umývadiel, vaní, kachličiek, umakartov, výleviek.
 • Umývanie, napúšťanie nábytku, umývanie kuchynských liniek, utieranie prachu, umývanie dverí, zárubní, vypínačov, zásuviek. 
 • Čistenie kobercov, čalúneného nábytku, čalúnenia v dopravných prostriedkoch. 
 • Ručná a samoobslužná autoumývarka. 
 • Čistenie fasád. 
 • Čistenie bazénov. 
 • Predaj, servis a prenájom čistiacich strojov zn. Kärcher, Lavor, Sprintus a Numatic. 
 • Predaj čistiacej chémie a čistiacich prostriedkov zn. Kleen, Kärcher a Mont clean. 
 • Komunálne služby spojené so starostlivosťou o prístupové cesty, komunikácie v areáloch, parkoviskách, starostlivosť o zeleň, kosenie trávnatých plôch. 
 • Dezinfekcia. 
 • Dodávanie dávkovačov toaletného papiera, tekutého mydla , papierových obrúskov, osviežovačov vzduchu. 
 • Dodávanie toaletného papiera, tekutého mydla do dávkovačov, papierových obrúskov, vonných dezinfekčných guličiek do WC. 
 •  Výškové práce (umývanie presklenných stien). 
 • Zamestnanci organizácií, v ktorých prevádza upratovacie práce firma LUX Prešov, s. r. o. majú poskytovanú zľavu vo výške 10 % na všetky upratovacie služby vo svojich domácnostiach.

Vzájomná komunikácia

Firma LUX Prešov s.r.o. úzko spolupracuje so svojimi zákazníkmi a je im nápomocná pri riešení problémov s upratovaním a čistením. Firma zamestnáva vedúceho upratovania, ktorý vykonáva pravidelnú kontrolu vykonávaných prác, zabezpečuje zastupovanie pri výpadkoch a predovšetkým úzko spolupracuje s povereným pracovníkom objednávateľa. Obaja vyhodnocujú služby, informujú sa o nedostatkoch, požiadavkách, prípadne o zmenách, ktoré môžu nastať v priebehu výkonu prác. Vedie záznam o výkonoch pracovníkov firmy a necháva si ich potvrdzovať. Operatívne rieši reklamácie zo strany objednávateľa.

Firma LUX Prešov s.r.o. si veľmi zakladá na vzájomnej komunikácii, vidí v nej spôsob vylepšovania partnerských vzťahov a taktiež skvalitnenia ňou poskytovaných služieb.

Starostlivosť o zamestnancov

Jednou z kľúčových podmienok dosiahnutia kvality nami ponúkaných služieb je kvalitné prevedenie samotných upratovacích prác zamestnancami firmy.

Naša firma venuje veľkú pozornosť výberu nových zamestnancov. Pohovory prevádza s každým záujemcom, a to odlišne podľa toho, akú funkciu by mal zastávať. Už pri výbere si všíma a posudzuje komunikatívnosť, vystupovanie, záujem o danú prácu, zmysel pre samostatnosť a samozrejme podľa potreby aj znalosti z oblasti podľa pracovného zaradenia.

Firma kladie veľký dôraz na motiváciu., ktorej cieľom je:

 • vytvárať také pracovné prostredie, ktoré bude rozvíjať pracovnú morálku
 • dbať na to, aby všetci pracovníci mali pocit, že sú zainteresovaní na kvalite služieb poskytovanej zákazníkovi a mohli ju ovplyvňovať
 • pravidelne posudzovať faktory, ktoré motivujú pracovníkov v zabezpečovaní kvality
 • dopĺňať kvalifikáciu pracovníkov
 • podporovať úsilie o zvyšovanie kvality uznaním a odmenami za ich dosiahnutie


Firma dbá o to, aby všetci zamestnanci mali vytvorené také pracovné podmienky, ktoré by im nevytvárali prekážky v práci. Každý zamestnanec je pri nástupe do pracovného pomeru poučený o BOZP, oboznámi sa s prevádzkovým poriadkom a mzdovým predpisom.

Nevyhnutným predpokladom pre úspešné zvládnutie dohodnutých prác je dobrý zdravotný stav pracovníkov. Pri vstupných lekárskych prehliadkach zohľadňujeme špeciálne požiadavky objednávateľa.

Firma kladie veľký dôraz na vlastné pracovné, ochranné náradie, prostriedky a pomôcky. Firemné odevy a obuv vníma zákazník ako súčasť starostlivosti o zamestnancov.

Firma disponuje sociálnym fondom, ktorý bol zriadený na pomoc pri stravovaní, jubileách, významných rodinných udalostiach. Zároveň však vyžaduje od zamestnancov poriadok a čistotu v priestoroch pridelených pre ich potrebu.

Starostlivosť o zamestnancov v akejkoľvek oblasti napomáha firme pri zlepšení poskytovania služieb.

Cena za služby

Otázka cenovej ponuky je všeobecne závislá od mnohých faktorov. Taktiež v oblasti upratovacích a čistiacich prác sú rôzne možnosti určovania ceny.

Najpoužívanejšie sú:

 • cena za 1 m2
 • cena za 1 hod. výkonu
 • paušálna cena za mesačný výkon


Presné stanovenie ceny bude predložené po oboznámení sa s prevádzkou a požiadavkami objednávateľa.